نمایشگاه بین المللی ادوات کشاورزی 94

نمایشگاه بین المللی ادوات کشاورزی مشهد مقدس از روز 29 بهمن لغایت 2 اسفند 94 در محل نمایشگاهای بین المللی برگزار شد.