افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد