صادرات ادوات خاکورزی GAK به جمهوری آذربایجان

در راستای توسعه تولیدو صادرات ادوات کشاورزی و صنعت کشورمان، شرکت قطعات آهنگری خراسان با تاسیس شرکت AZERGAK در جمهوری آذربایجان و ارایه خدمات مونتاژ و پس از فروش اقدام نموده است. امید است که به لطف حق در این راه موفق باشیم.

از سایت آذربایجان هم دیدن فرمایید.