مصاحبه ی رادیو اقتصاد با مدیر عامل قطعات آهنگری خراسان