نمایشگاه بین المللی مشهد در سال 94

مقدم بازدید کنندگان و نمایندگان محترم را به نمایشگاه کشاورزی مشهد مقدس خیر مقدم عرض می نماییم.